Balkonkonzert 2021

Engenhahn
Balkon.konzert - 5 September 2021
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Publikum
Alle Künstler versammeln sich auf dem Balkon
Marion Hitter - Sopran * * * * * * * * Elke Koslowski - Alt
Peter Eckhardt - Bariton * * * * * * *Elke Koslowski - Alt
Marion Hitter - Sopran * * * * * * * Peter Lang - Tenor
Peter Eckhadt
Peter Lang
Am Flügel Henner Rosenschon * * * * * * * * Seung Jo Cha